Класний керівник творить найбільше багатство суспільства - Людину....


В.О. Сухомлинський

Download
dovdnik-klasnogo-kervnika-v-zapitannyax-
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
Download
31-20-16493.pdf
Adobe Acrobat Document 609.6 KB
Download
Класний керівник і батьки.pdf
Adobe Acrobat Document 778.8 KB

ОПИС ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ 

Назва виховної системи

 

Компоненти структури

 

 

орієнтаційно-цільовий компонент

(стратегічна ціль (державна стратегія виховної політики, генеральна мета виховання;  етапи становлення та розвитку виховної системи; конкретизація цілей виховання відповідно до етапів виховання, місце і роль класу у виховному просторі освітнього закладу)

 

Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з державною національною програмою «Освіта» є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я. Роз’яснення цього завдання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого саме на розвиток особистості учнів.

Щоб чітко визначити, які стоять завдання переді мною, щоб успішно досягнути поставленої мети, я проаналізувала всі нормативні документи.

·        Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях. Їй має даватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б на основі рівності можливостей розвинути свої здібності і особисте мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства.

( Декларація прав дитини )

·        …знаходити нове, досі невідоме, ставити запитання; користуватися порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей; давати правильність певного судження та власної думки; виконувати творчі завдання. ( Програма загальноосвітньої школи )

·        ... формування особистості, учня ( вихованця ), розвиток його здібностей і обдаровань... (ст. 5 Закон України про загальну середню освіту )

·             ... є орієнтація на розвиток творчості - творчої активності, творчого мислення, здібностей до діяльності в нових умовах ( Концепція загальної середньої освіти)

·        ... уміння знаходити нові ідеї та аналізувати проблеми, брати участь у дебатах, уміння переосмислювати дії та аргументи ... ( Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності)

·        Один із пріоритетних напрямків розвитку освіти є: формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості.( Національна доктрина розвитку освіти )

Проаналізувавши основні положення державних документів про освіту я  поставила перед собою ряд завдань, які прагну успішно виконувати :

1)    виховання  громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю;

2)    виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

3)    формування комплексу таких особистісних якостей і рис характеру, як патріотична свідомість, відповідальність і мужність, готовність працювати на благо Батьківщини, захищати та зміцнювати її міжнародний авторитет; повага до культури, звичаїв і традицій  національних спільнот в Україні, висока культура міжнаціонального спілкування;

4)    формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді через розвиток учнівського самоврядування, яке має діяти на основі демократичних цінностей;

5)    активне залучення батьків до загального виховного процесу, використання їх творчих можливостей в позакласній роботі.

Я вважаю, що класний керівник має бути  професіоналом. Він повинен уміти ставити себе поряд з дитиною в діяльності, а не напроти неї. Саме він повинен допомогти дитині зрозуміти себе і повірити в свої сили, створювати ситуації успіху.

гносеологічно-аксіологічний (змістовий) компонент

(досягнення стратегічних цілей у вихованні через конкретизацію завдань у контексті  педагогічної проблеми, над якою працює класний керівник)

 

Головна мета кожної людини – максимально реалізувати свої здібності й вміння, іншими словами -  знайти себе та своє місце в житті. Цій проблемі приділяли багато уваги видатні психологи та педагоги минулого: Песталоцці, Я. А. Каменський, Д. Дідро, Ж. Ж. Руссо, Р. Декарт, А. Ващенко, Б. Грінченко, В. Сухомлинський, А. Макаренко.

Провідна ідея мого досвіду – це розвиток індивідуальних здібностей, з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей, забезпечення комфортних і безпечних умов для розвитку особистості, реалізація його природних потенцій, соціалізація учнів.

            Протягом трьох  років я веду виховну роботу, яка поєднала у собі традиційні форми та методи роботи класного керівника та нетрадиційну.

Велику роль у розвитку особистості відіграє  створення такої  моделі виховної системи класу, коли кожний учасник навчально – виховного процесу має можливість реалізувати свої здібності і таланти.

При моделюванні виховної системи в класі я спиралася на нормативні документи: «Основні орієнтири виховання учнів 1 -11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

організаційно-педагогічний компонент

(педагогічні умови ефективності виховного процесу)

 

Організація виховного процесу в класі  базується на наступних принципах:

Ø     Вивчення вікових і індивідуальних особливостей учнів, міжособистісних відносин.

Ø     Орієнтація на рівень розвитку, соціальний досвід і потреби окремого учня, індивідуальне стимулювання.

Ø     Створення ситуації успіху.

Ø     Індивідуальна і колективна робота по залученню учнів в діяльність.

Ø     Створення середовища, що формує терпимість до чужої думки.

Ø     Виховування поваги до прав інших людей, людської гідності.

Ø     Розвиток в кожній дитині самостійності, ініціативності, відповідальності, творчості.

практично-діяльнісний компонент

(стратегії та методи виховної роботи, організаційні форми – індивідуальні, групові, колективні, масові; спілкування, тактика та стиль діяльності класного керівника)

 

Виховання дитини розпочинається зі створення для неї виховного середовища, що цілеспрямовано й позитивно впливає на процес розвитку особистості., його індивідуальних здібностей і талантів

      5 клас – це зародок майбутніх досягнень колективу.    Розпочали ми свою роботу із колективних  творчих справ, що сприяли розвитку колективістських, демократичних основ життя, ініціативи дітей, згуртуванню колективу. І головним правилом для мене було: більше самостійності – адже, виконуючи роботу за дітей, ми позбавляємо їх можливості пізнавати життя на власному досвіді.

У 6-му  класі  я разом з учнями створювала  умови для інтенсивного ово­лодіння   організаторськими уміннями та навичками, залучала всіх учнів до підготовки та проведення заходів,класних годин та інше.

У 7-му  класі я  надавала консультативну допомогу учням, які самостійно організовували  і проводили заходи, а у 8 класі я є для учнів консультантом, який координує роботу дитячого колективу.

Через діюче самоврядування учні мають можливість розвивати свої організаторські здібності, почуття відповідальності, ініціативи. Залучаючи дітей до участі в різноманітних громадсько-корисних справах, я намагаюся сприяти розвитку в них громадської активності, привчати їх до дотримання режиму, єдності педагогічних вимог до учнів з боку вчителів  та батьків, спрямовую свої зусилля на корисні, потрібні суспільству справи.

Наступна складова виховної системи класу - вибір та реалізація колективних творчих справ.

Вибір та проведення КТС вимагає клопіткої попередньої роботи. Учні не зможуть визначитись, залишаться пасивними, якщо не володітимуть інформацією. Тому я як класний керівник ненав'язливо пропоную, розказую, що цікавого бачила сама, де брав участь, які справи є вдалими в інших класах, школах. Для правильної орієнтації необхідно знати своїх вихованців, їх психологічні особливості, рівень комунікативності, ставлення одне до одного та ін. Учні приймають активну участь в заходах, змаганнях конкурсах, чемпіонатах  та акціях. На базі класу працює волонтерський загін.

Хочете пізнати своїх вихованців -  проводьте більше вільного часу з ними, сходіть із ними в похід, хай відчують труднощі туристичного життя. Нехай просто посидять - помріють біля вечірнього багаття, послухають звуки осіннього чи весняного вечора, пофантазують. Перебуваючи з дітьми за межами гімназії, можна відкрити безліч секретів їх поведінки. До того ж тут вони стануть справжніми природолюбами, цінителями краси, тут зміцниться їх дружба.

Учні класу виявляють свідоме ставлення до навчання, з більшості предметів мають бали достатнього і високого рівня. Щоб підтримати бажання вчитися залучаю учнів  класу до участі в предметних олімпіадах, всі учні є активними учасниками інтерактивних конкурсів «Колосок», «Левеня», «Кенгуру», «Бобер», «Лелека», «Геліантус». А спільна діяльність згуртовує, зближує, допомагає долати нові рубежі.

діагностико-результативний компонент

(очікувані результати, критерії ефективності, оцінка й аналіз функціонування  системи)

 

Організаційно забезпечуючи виховну діяльність, я прагну, щоб формування суспільної свідомості, громадянської позиції, духовності та культури здійснювалось у відповідності з потребами гуманізації, демократизації суспільного життя, інтересами суверенної України. Сьогодні у стінах гімназії №2 формується світоглядна позиція та ціннісні орієнтації майбутніх громадян України, учням надаються широкі можливості для опанування основами наук, багатством національної та світової культури, створено умови для вільного і гармонійного розвитку та індивідуального самовдосконалення. Виховна робота в  у цілому спрямована на виховання нового покоління українців і створення умов для повного виявлення і утвердження національної самосвідомості через творчу активну особисту ініціативу.

І як результат проведеної роботи маємо певні здобутки:

    за результатами загальногімназичного конкурсу учні класу вибороли  звання «Клас року»;

    учні класу мають високий і достатній рівень навчальних досягнень;

    учні класу, за результатами моніторингу рівня вихованості, мають високий рівень;

    учні класу беруть участь в міських олімпіадах;

    всі учні класу відвідують гуртки за інтересами та спортивні секції.

 

Структурно-функціональна чи організаційно-педагогічна модель системи (якщо є)